Slovenský iconEnglish icon

Zápis prvákov 2024 - ZŠ Dolná Strehová

 11.03.2024

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

zápis detí do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

 1. prostredníctvom elektronického formulára v čase od 25.03.2024 do 10.04.2024, a zároveň
 2. osobnou účasťou zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa dňa 11.04.2024 v čase od 8:00 - 17:00 hod v budove ZŠ s MŠ Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 21 Dolná Strehová.

Elektronický formulár (t.j. prihláška) bude zverejnený na webovej stránke školy — www.skoladolnastrehova.edupage.org v čase od 25.03.2024 do 10.04.2024. Ak zákonný zástupca nemá možnosť so školou komunikovať elektronicky, vyplní príslušný formulár pri osobnej účasti v škole dňa 11.04.2024. Osobná účasť zákonného zástupcu a dieťaťa na zápise je nutná.

Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31. 08. 2024 dovŕši 6 rokov (dieťa s dátumom narodenia od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018) a dosiahne školskú spôsobilosť, ako aj dieťa, ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Zákonným zástupcom detí, ktorí uvažujú o predčasnom zaškolení, t. j. o nástupe svojho dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pred dovŕšením šiesteho roku, poskytne škola informácie o úradnom postupe. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t.j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do 1. ročníka základnej školy, zápisu sa musí tiež zúčastniť. Škola poskytne zákonným zástupcom informácie o ďalšom postupe.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu:
  1. meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
  2. dátum a miesto narodenia,
  3. adresa trvalého pobytu a tiež adresa miesta, kde sa žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  4. rodné číslo,
  5. štátna príslušnosť,
  6. národnosť,
 2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu:
  1. meno, priezvisko, rodné priezvisko,
  2. adresa miesta bydliska a druh pobytu,
  3. kontakty na účely komunikácie.

K overeniu správnosti údajov zákonný zástupca predloží dňa 11.04.2024 rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.

O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľka školy po zápise podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov do 15. júna 2024.

Bližšie informácie podá zákonnému zástupcovi riaditeľstvo základnej školy.

Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku podľa §37 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


1 2 >