Slovenský iconEnglish icon

Štatút obce

Obec Závada, 991 21 Závada č.54, IČO:00319708

Obecné zastupiteľstvo v Závade na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie (kat. územie) obce Závada tento Štatút obce Závada

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. Štatút obce Závada upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
 2. Štatút obce Závada je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§2

Postavenie obce

 1. Obec Závada je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Závada je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie. Akékoľvek zmeny územia obce Závada možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi predpismi.
 2. Obec Závada je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Závada môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec Závada môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb – pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.
 3. Obec Závada má právo na vlastné symboly.
 4. Ukladať obci Závada povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

§ 3

Obyvatelia obce Závada, ich práva a povinnosti

 1. Obyvateľom obce Závada. je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt. Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna úprava. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
 2. Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 5. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 6. Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov.

§ 4

Samospráva obce

 1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
  1. orgánov obce
  2. hlasovaním obyvateľov obce
  3. verejným zhromaždením obyvateľov obce

  Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

 3. Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce. Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.
 4. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“). Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Závade.
 5. Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Druhá hlava

Majetok obce závada

§ 5

 1. Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových úpravách a pod.). Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.
 2. Majetok obce Závada sa používa najmä:
  • pre verejné účely,
  • na podnikateľskú činnosť,
  • na výkon samosprávy obce.


  Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.

 3. Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 4. Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.
 5. Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.
 6. Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Závade v súlade s platnou právnou úpravou.
 7. Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

§ 6

 1. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako aj vo vlastníctve, ktorý bol iných fyzických alebo právnických osôb, v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:
  • udržiavať a užívať majetok,
  • chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
  • používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  • viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.
 3. Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 4. V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Závada koná v jej mene navonok starosta obce Závada

§ 7

 1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.
 2. Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.
 3. Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 9

 1. Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Závada“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Závade (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).
 2. Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
  • majetok obce Závada,
  • nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,
  • postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,
  • práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
  • podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
  • ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
  • správu majetku obce,
  • hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,
  • nakladanie s cennými papiermi,
  • aukčný predaj vecí,
  • kontrolu dodržiavania zásad hospodárenie s majetkom,
  • odpustenie pohľadávok obce.

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce závada

§ 10

Financovanie

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, ako aj z vlastných zdrojov.
 2. Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.
 3. Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

§ 11

Rozpočet

 1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Závade. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
 2. Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 3. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu, výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
 4. Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.
 5. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
 6. Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Závade. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na ten-ktorý rok.
 7. Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.
 8. Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 9. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (§ 9 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

§ 12

Rozpočtové provizórium

 1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.
 2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
 3. Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Závada“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Závade

Štvrtá hlava

Orgány obce

§ 13

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce Závada sú:
  • obecné zastupiteľstvo
  • starosta obce
 2. Obecné zastupiteľstvo v Závade zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
  • obecná rada
  • komisie obecného zastupiteľstva
  • obecný hasičský zbor v Závade

  Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (§ 18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Závada a vzťahuje sa na neho primerane režim zák. č., 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

 3. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
 4. Obec Závada zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou – napr. podľa zák. č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach a pod.

§ 14

Obecné zastupiteľstvo obce Závada

 1. Obecné zastupiteľstvo v Závade je zastupiteľský zbor obce Závada zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Závada na štyri roky. Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.
 2. Obecné zastupiteľstvo v Závade má 11 poslancov.
 3. Po komunálnych voľbách v roku 2002 bude mať obecné zastupiteľstvo 7 poslancov.
 4. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Závada a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
  • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
  • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
  • uznášať sa na nariadeniach obce,
  • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
  • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
  • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
  • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.
  • schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  • udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
  • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
  • schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku ,
  • schvaľovať nakladanie s majetkovými právami,
  • schvaľovať aukčný predaj vecí,
  • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce,
  • schvaľovať štatút obce.
 3. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.
 4. Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Závade.

§ 16

Starosta obce

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), v daňových a poplatkových vzťahoch je daňovým orgánom (§ 1a písm. b/ zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).
 3. Starosta najmä:
  1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  2. vykonáva obecnú správu,
  3. zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  4. rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
  5. uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,
  6. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

 4. Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie a nemožno ho počas funkčného obdobia meniť.

§ 17

Zástupca starostu

 1. Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
 2. Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
 3. Zástupca starostu je členom obecnej rady.
 4. Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie vykonáva úkony, ktorých okruh na návrh starostu ustanoví obecné zastupiteľstvo.
 5. Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.
 6. Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
 7. Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Závade

§ 18

Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.
 3. Hlavný kontrolór najmä:
  1. vykonáva kontrolu:
   • príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
   • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
   • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
   • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
   • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
   • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
  2. preveruje:
   • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
   • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
   • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
  3. vypracúva odborné stanoviská:
   • k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na ten-ktorý rok pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  4. predkladá:
   • výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
   • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti.
 4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
 5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce – pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava.
 6. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu určitú - 6 rokov.
 7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný minimálne 1 x štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
 10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19

Obecná rada

 1. Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.
 2. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
 3. Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.
 4. Obecná rada najmä:
  1. rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií.
  2. organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
  3. organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
  4. zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
  5. pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  6. navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov činností,
  7. zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
  8. organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
  9. plní ďalšie úlohy podľa platných uznesení obecného zastupiteľstva.
 5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
 6. Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Závade.

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

 1. Komisia zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo.
 2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
 3. Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov. Predseda komisie:
  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
  • zostavuje plán činnosti,
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
  • zastupuje komisiu navonok.


  Tajomník komisie:

  • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
  • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,
  • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,
  • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.
 4. Obec Závada nemá vytvorené stále komisie.
 5. V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo komisie.
 6. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
  1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
  2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
  3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
 7. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. v samostatnom Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Závade, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 21

Obecný úrad

 1. Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
 2. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  2. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
  3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  4. koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
  5. organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.
 3. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.
 4. Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Závade , ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Závade.

Piata hlava

§ 22

HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE ZÁVADA

 1. Hlasovanie obyvateľov obce Závada o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o (§ 11 a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.):
  1. zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  2. odvolanie starostu,
  3. petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.
 3. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
 4. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
 5. Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

Šiesta hlava

§ 23

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

 1. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
 2. Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
  • ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,
  • ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
 4. Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
 5. Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Závade, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.). O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
 6. Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce. Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 – 5 tohto ustanovenia.

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ZÁVADA

§ 24

Úvodné ustanovenie

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 25

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 1. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
 2. Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
 3. Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Mandát poslanca zanikne:
  • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  • uplynutím funkčného obdobia,
  • vzdaním sa mandátu,
  • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
  • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských častí aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
  • ak počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  • v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.
  • zrušením obce,
  • smrťou.

§ 26

Práva a povinnosti poslancov

 1. Poslanec je oprávnený najmä:
  1. predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
  2. interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
  3. požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
  4. požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  5. zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
  6. požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 2. Poslanec je povinný najmä:
  1. zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  2. zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  3. dodržiavať Štatút obce Závada, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Závade ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,
  4. dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,
  5. obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
 3. Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.
 4. Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 27

Náhrady poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 2. Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.
 3. Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena, resp. plat.

Ôsma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 28

 1. Veci spoločného záujmu obce Závada a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
 2. Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 3. Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

Deviata hlava

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI, S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 29

 1. Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)
 2. Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

Prvá časť
Symboly obce Závada

§ 30

Úvodné ustanovenie

 1. Obecné symboly sú:
 2. erb obce Závada
 3. zástava obce Závada
 4. pečať obce Závada

§ 31

Erb obce Závada

 1. Erb obce Závada tvorí v modrom štíte dvoma zlatými ratolesťami protistojných lístkov ovenčené strieborné radlice-červenou zlatostredou a zlatokališnou ružou preložený lemeš a čerieslo.
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Závada tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
  • úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
  • obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
  • potvrdenie o zaplatení poplatku.
 4. Erb obce sa používa:
  1. na pečatidle obce,
  2. na insígniách starostu,
  3. na listinách o udelení čestného občianstva obce Závada, ceny obce Závada a uznaniach obce Závada,
  4. na budovách, kde má sídlo Obecný úrad v Závade,
  5. na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
  6. v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
  7. na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,
  8. na rovnošatách zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru,
  9. na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného hasičského zboru.

  Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

 5. Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia. V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
 6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
 7. Obec Závada určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Závada, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie.

§ 32

Zástava obce Závada

 1. Zástavu obce Závada tvorí 7 pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej (1/9), modrej (1/9), bielej (2/9), červenej (1/9), bielej (2/9), modrej (1/9) a žltej (1/9)
 2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce Závada tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
 3. Zástavu obce Závada používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
 4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
 5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).
 6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú poverené osoby.
 7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
  1. zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
  2. na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
 8. Za správne zaobchádzanie so zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.
 9. Obec Závada určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce Závada.

§ 33

Pečať obce Závada

 1. Pečať obce Závada tvorí erb obce Závada s hrubopisom: „OBEC ZÁVADA“.
 2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
 3. Pečať uschováva starosta obce.

Druhá časť
Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 34

Úvodné ustanovenie

 1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
 2. Čestné občianstvo obce Závada
 3. Cena obce Závada
 4. Cena starostu obce Závada
 5. Odmeny

§ 35

Čestné občianstvo obce ZÁVADA

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Závada.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Závada.
 5. Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 36

Cena obce ZÁVADA

 1. Cena obce Závada sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
 3. Cenu obce Závada tvorí plaketa. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
 4. Cenu obce Závada slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.
 5. Cena obce Závada sa môže udeliť ročne najviac jedenkrát.
 6. Cena obce Závada sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.
 7. Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 37

Cena starostu obce

 1. Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.
 2. Cenu starostu obce Závada tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.
 3. Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 2 - krát.
 4. Evidencia sa vedie v Kronike obce Závada, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 38

Odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Tretia časť
Kronika obce

§ 39

 1. Kronika obce Závada sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.
 2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
 4. Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada a obecné zastupiteľstvo.

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 40

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom dobrovoľného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 41

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 1. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 2. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§ 42

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Štatút obce Závada je základnou právnou normou obce Závada. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
 2. Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Závade 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
 3. Štatút obce Závada bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Závade dňa 21.06. 2002 .
 4. Štatút obce Závada nadobúda účinnosť dňom 07.07.2002.

V Závade, dňa 21.06.2002...........................................................Miroslav KALMÁR Starosta obce