Slovenský iconEnglish icon

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 08.12.2023

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytov a  nebytových priestorov v dome súpisné číslo 88 v Závade, 991 21 Závada č. 88 požiadal podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub 8 ks stromu druh borovica lesná s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou od 60 cm do 135 cm rastúcich na pozemku C-KN parc. č. 312/1 zastavaná plocha (pozemok E-KN parc. č. 265/112 vedeného na LV č. 448) v katastrálnom území Závada. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že stromy konármi zasahujú do balkónov a fasády bytového domu a do rozhlasového vedenia.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Závada, 991 21 Závada č. 54 elektronicky na e-mail obeczavada@dtnet.sk v zmysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.


1 2 >