Slovenský iconEnglish icon

Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Obec Závada
Adresa: 991 21 Závada.
IČO:  00319708
Štatutárny zástupca: Miroslav Kalmár
Emailové spojenie: obeczavada@dtnet.sk
Telefonický kontakt: 0474877132, 0905243137

Na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“), ustanovenia §60 ods.1 je prevádzkovateľ, orgán verejnej moci povinný na svojom webovom sídle sprístupniť alebo poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú):

 1. svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby,
 3. informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
 4. kontaktné údaje úradu,
 5. informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 6. informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.

Zodpovedná osoba

Meno: Ing. Katarína Koštialová
Adresa: Prše 880/50, 992 01 Modrý Kameň
Emailové spojenie: tnconsultanscysk@gmail.com
Telefonický kontakt: +421 911 667 049

Informácie o účele spracúvania osobných údajov

Podľa § 53 zákona o ochrane osobných údajov platí Zásada obmedzenia účelu:

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Osobné údaje by mali byť primerané a relevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak účel spracúvania nebolo možné za primeraných podmienok dosiahnuť inými prostriedkami.

Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.

O zaslanie účelov spracúvania na ktoré sú osobné údaje určené, nás môžete požiadať prostredníctvom zodpovednej osoby.

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov

Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00
+421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
Fax: +421 2 323 132 34

Hovorca:
mobil: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail:
všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

Informácie o právach dotknutej osoby

Podanie návrhu na začatie konania

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo, že došlo k zneužitiu jej osobných údajov. Tento návrh na začatie konania môže podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“).

Návrh na začatie konania môže podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní. Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 63 ods.2 zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa §28 , ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh dala dotknutá osoba.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

Úrad návrh odloží, ak:

 1. návrh je zjavne neopodstatnený,
 2. vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
 3. navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,
 4. od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.

Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu. Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“). Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa §102.

O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.

Právo žiadať informácie

Právo na prístup k osobným údajom (§ 61, právo / povinnosť, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018)

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o:

 1. účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. kontaktných údajoch úradu,
 7. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
 8. zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.

Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej získané, a toto právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Ďalej má právo vedieť a byť informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné, aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v zrozumiteľnej forme.

Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede.

Fyzická osoba by mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ich správnosť či nesprávnosť, osobné údaje uchovať na účely dokazovania. Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať, že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými prostriedkami. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú. Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto údajov.

Dotknutá osoba má právo:

 • na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a obmedzenie týchto práv,
 • na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
 • na doplnenie neúplných osobných údajov
 • na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak
  1. spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných údajov podľa § 52 až 55,
  2. spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56, alebo
  3. výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo
 • osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.

Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a), príslušný orgán je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.

Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia.

Obmedzenie poskytnutia informácií a práv dotknutej osoby

Príslušný orgán môže odložiť poskytnutie informácií, obmedziť poskytnutie informácií alebo upustiť od poskytnutia informácií podľa § 60 ods. 2, úplne alebo čiastočne obmedziť právo na prístup podľa § 61 alebo môže úplne alebo čiastočne obmedziť povinnosť informovať podľa § 62 ods. 5, ak

 1. by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo súdneho postupu alebo šetrenia,
 2. by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
 3. je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo bezpečnosti štátu, alebo
 4. je to potrebné na ochranu práv iných osôb.

Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na ktorých je toto rozhodnutie založené.

Príslušný orgán je povinný

 • písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na prístup alebo obmedzení práva na prístup podľa § 61 a o dôvodoch tohto zamietnutia alebo obmedzenia; to neplatí, ak by sa poskytnutím takej informácie ohrozil účel
 • zdokumentovať skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe ktorých sa obmedzilo právo na prístup podľa § 61, a poskytnúť ich na požiadanie úradu.
 • oznámiť opravu nesprávnych osobných údajov príslušnému orgánu, od ktorého nesprávne osobné údaje získal. Ak príslušný orgán nesprávne osobné údaje opraví, vymaže nesprávne osobné údaje alebo obmedzí ich spracúvanie podľa § 62 ods. 1 až 3, informuje o tom príjemcu, ktorý je také osobné údaje povinný opraviť, vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie.

Ustanovenia § 61 až 64 zákona sa neuplatňujú, ak ide o osobné údaje, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci trestného konania; práva uvedené v týchto ustanoveniach sa vykonávajú podľa osobitného predpisu.

O bližšie informácie nás môžete požiadať prostredníctvom zodpovednej osoby.