Slovenský iconEnglish icon

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024

 07.05.2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce na obdobie júl - december 2024.

 • Júl
  • kontrola nákladov a výnosov obce za l. polrok 2024,
 • August
  • kontrola príjmov a výdavkov obce za obdobie 7/2024,
 • September
  • kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov,
 • Október
  • kontrola vykonávania finančnej kontroly na obci,
 • November
  • kontrola dodržiavania VZN v daňovej oblasti,
 • December
  • kontrola plnenia rozpočtu za rok 2024,
  • vypracovanie plánu práce na 1. polrok 2025 na schválenie,

V Závade, dňa 02.05.2024


1 2 >