Slovenský iconEnglish icon

Evidencia obyvateľov

Hlásenie o pobyte občana

Občan môže mať na území SR v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt, prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.

Trvalý, resp. prechodný pobyt má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu.

Trvalý pobyt

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia, ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni (rodičia musia predložiť rodný list dieťaťa ).

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 1. platný občiansky preukaz alebo doklad o OP, ak ide o dieťa do 15 rokov jeho zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
 2. platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako tri mesiace, ak nemá OP alebo doklad o OP,
 3. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
 4. v prípade, že osoba, ktorá sa chce prihlásiť na trvalý pobyt nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy v ktorej chce byť prihlásená, je potrebný súhlas vlastníka /spoluvlastníka/, že súhlasí s prihlásením občana na trvalý resp. prechodný pobyt.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

 1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníikmi na dobu neurčitú,
 3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatrené dieťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca.

Občan je pri hlásení trvalého pobytu povinný:

 1. vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvedie: meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto a okres narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,uvádza aj štát narodenia, rodné číslo, adresu nového trvalého pobytu, adresu predchádzajúceho trvalého pobytu, dátum a podpis.
 2. uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, a to: meno a priezvisko, rodné číslo, číslo OP a adresu trvalého pobytu ak ide o fyzickú osobu alebo názov, IČO a sídlo ak ide o právnickú osobu.

Ohlasovňa pobytu odmietne prihlásiť občana na pobyt v prípade, že mu bol súdom uložený trest zákazu pobytu v obci.

ZRUŠENIE ZÁZNAMU O TRVALOM POBYTE

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenia (Odhlasovací lístok z ohlasovne predchádzajúceho trvalého pobytu),
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej častiobčanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú,
 • ak budova zanikla.

PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Občan ho hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby , na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.

Občan SR trvalo žijúci v zahraničí hlási prechodný pobyt ohlasovni pobytu, ak sa bude na území SR zdržiavať viac ako 90 dní.

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR. Dňom skončenia trvalého pobytu je deň doručenia Odhlasovacieho lístu s osvedčeným podpisom občana.

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

POTVRDZOVANIE POBYTU

Potvrdenie o pobyte sa vydáva občanovi vždy po jeho prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a následne na základe požiadania občana, orgánov štátnej správy a samosprávy a iných právnických osôb. /pri prvom vydaní občianského preukazu/

Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5,- € podľa položky 8 prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z..z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Príloha: