Slovenský iconEnglish icon

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024

 09.11.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Závada, ktorý sa predkladá na schválenie OZ na obdobie január – jún 2024 v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

 • Január
  • kontrola uznesení OZ,
  • kontrola vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2023,
 • Február
  • kontrola účtovnej závierky za rok 2023 a jej predloženia na MF SR,
 • Marec
  • kontrola príjmov a výdavkov obce,
 • Apríl
  • kontrola finančných výkazov za 1.Q.2024,
 • Máj
  • kontrola evidencie a účtovania pohľadávok a záväzkov,
 • Jún
  • kontrola vyberania miestnych daní a poplatkov,
  • vypracovanie plánu práce na 2. polrok 2024,

V Závade, dňa 06.11.2023


1 2 >