Slovenský iconEnglish icon

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2024/2025

 07.05.2024

Riaditeľka materskej školy Závada oznamuje, že termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024 /2025 bude v dňoch

od 6.5.2024 do 24.5.2024
v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe podanej žiadosti zákonných zástupcov, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť o prijatie musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa.

Žiadosť si možno vyzdvihnúť

  • osobne v materskej škole v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 16,00 hod.
  • alebo si ju nájsť na webovej stránke obce http://www.obeczavada.sk

Žiadosť možno podať

  • osobne s prítomnosťou dieťaťa
  • poštou na adresu Materská škola, Závada č.54, 99121

Podmienky prijatia:

  • dieťa pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (dieťa, ktoré dovŕši k 31.8.2024 piaty rok veku ) a s trvalým pobytom v obci a zo spádovej oblasti
  • dieťa s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
  • dieťa, ktoré dovŕši 4 roky do 31.8.2024
  • deti trojročné
  • dieťa mladšie ako tri roky len vo výnimočnom prípade podľa kapacitných možností a personálnych a materiálnych podmienok

Rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2024/25 vydáva riaditeľka materskej školy do 30. júna 2024 s konečnou platnosťou.

Bližšie informácie : 047/4877151


Zoznam aktualít: