Slovenský iconEnglish icon

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2023/2024

 04.05.2023

Riaditeľka materskej školy Závada oznamuje, že termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023 /2024 bude v dňoch

od 9.5.2023 do 26.5.2023
v čase od 10,00 hod. do 13,00 hod.

Do MŠ prijímame deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorej súčasťou je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodičia si môžu predtým vyzdvihnúť žiadosť osobne v materskej škole v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 16,00 hod., alebo si ju nájsť na webovej stránke obce http://www.obeczavada.sk/tlaciva.

Žiadosť možno podať

  • osobne s prítomnosťou dieťaťa v materskej škole v určených dňoch na zápis
  • poštou na adresu Materská škola, Závada č.54, 991 21 Závada

Podmienky prijatia:

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (deti, ktoré dovŕšia k 31.8.2023 piaty rok veku),
  • deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania,
  • deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Závada

Ostatné podmienky prijatia:

  • vo výnimočných prípadoch môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ak sú zabezpečené personálne a materiálne podmienky a deti majú osvojené základné hygienické a stravovacie návyky
  • ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2023/24 vydáva riaditeľka materskej školy do 30. júna 2023.

Bližšie informácie: 047/4877151

 


Zoznam aktualít: