Slovenský iconEnglish icon

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.06.2024

 20.06.2024

Starosta obce Miroslav  K A L M Á R  zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 27. 06. 2024 (t. j. štvrtok) o 18.00 h, ktoré sa bude konať na obecnom úrade v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Schválenie programu zasadnutia OZ

3. Informácia o plnení uznesení

4. Záverečný účet obce Závada za rok 2024

5. Výročná správa Obce Závada za rok 2024

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2024

7. Rôzne

8. Záver

            Vaša účasť na zasadnutí je nutná.


Zoznam aktualít: