Slovenský iconEnglish icon

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 11.07.2024

Oznámenie o začatí správneho konania

vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

 

 

     V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

 

     Žiadatelia p. Ing. Ján Melich a Ing. Vladimíra Melichová, Ul. Lipová 63, 900 27 Bernolákovo požiadali podľa § 47, ods. 3/ zákona o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu na výrub 2 ks dreviny druh jedľa biela rastúcich na pozemku C-KN parc. č. 279 zastavaná plocha v katastrálnom území Závada vedeného na LV č. 207. Svoju žiadosť žiadatelia odôvodnili tým, že dreviny ohrozujú ich majetok a zdravie.

 

     Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub drevín je potrebné doručiť písomne na adresu Obec Závada, 991 21 Závada č. 54 elektronicky na e-mail obeczavada@dtnet.sk v zmysle § 82, ods. 7/ zákona o ochrane prírody a krajiny v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

 

 


Zoznam aktualít: