E-Tabuľa

Elektronická úradná tabuľa obce Závada na internete obsahuje v digitálnej podobe povinne zverejňované informácie a dokumenty zverejnené na oficiálnej úradnej tabuli obce Závada.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce na obdobie júl - december 2024.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.05.2024

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 03. 05. 2024 (t. j. piatok) o 18:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade s nasledovným programom:

Zápis prvákov 2024 - ZŠ Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie