Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Obec Závada
Adresa: 991 21 Závada.
IČO:  00319708
Štatutárny zástupca: Miroslav Kalmár
Emailové spojenie: obeczavada@dtnet.sk
Telefonický kontakt: 0474877132, 0905243137

Na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“), ustanovenia §60 ods.1 je prevádzkovateľ, orgán verejnej moci povinný na svojom webovom sídle sprístupniť alebo poskytnúť informácie, ktoré sa týkajú dotknutej osoby (fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú):

  1. svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
  2. kontaktné údaje zodpovednej osoby,
  3. informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
  4. kontaktné údaje úradu,
  5. informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
  6. informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie