Informácie o práve dotknutej osoby

Podanie návrhu na začatie konania

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo, že došlo k zneužitiu jej osobných údajov. Tento návrh na začatie konania môže podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“).

Návrh na začatie konania môže podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní. Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 63 ods.2 zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
 2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa §28 , ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh dala dotknutá osoba.

Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.

Vzor návrhu: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

Úrad návrh odloží, ak:

 1. návrh je zjavne neopodstatnený,
 2. vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní,
 3. navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí,
 4. od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.
 5. Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu. Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“). Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa §102.

  O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie