!!! ZRUŠENÉ !!! Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2020

!!! ZRUŠENÉ !!! Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2020

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 15. 12. 2020 (t. j. utorok) o 17:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • Voľba overovateľov
  • Kontrola plnenia uznesení
  • Rozpočet obce Závada na rok 2021
  • Plán hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021
  • Rôzne
  • Rekapitulácia uznesení
  • Záver

Vaša účasť na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie