Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Závade

Výberové konanie na riaditeľa MŠ v Závade

Zriaďovateľ OBEC ZÁVADA

v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Závade.

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu (Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov).
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 • písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú materskú školu,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov je potrebné predložiť najneskôr do 31. 03. 2017 na adresu: Obec Závada 991 21 Závada č. 54 Obálku označte: „Výberové konanie“ „ Neotvárať „.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Závade, dňa 8. marca 2017

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie