Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2019

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 15. 12. 2019 (t. j. nedeľa) o 13:00 hod., ktoré sa bude konať v spoločenskej miestnosti s nasledovným programom:

 • Otvorenie
 • Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Voľba overovateľov
 • Kontrola plnenia uznesení
 • VZN č.2/2019 o miestnych daniach a poplatkoch za KO
 • Rozpočet obce na rok 2020
 • VZN č. 3/2019 sadzobník poplatkov vyberaných obcou
 • Prerokovanie platu starostu
 • Rôzne
 • Rekapitulácia uznesení
 • Záver

Účasť poslancov na zasadnutí je nutná.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie