Všetky povinne zverejňované dokumenty a oznamy nájdete na elektronickej tabuli obce ZávadaElektronická tabuľa obce

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2024/2025

Zápis detí do MŠ Závada na rok 2024/2025

Značky: 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce, ktorý sa predkladá na schválenie Obecnému zastupiteľstvu obce na obdobie júl - december 2024.

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.05.2024

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 03. 05. 2024 (t. j. piatok) o 18:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade s nasledovným programom:

Zápis prvákov 2024 - ZŠ Dolná Strehová

Obec Dolná Strehová

v zastúpení jej starostom Ing. Ľuboslavom Dobrockým

oznamuje,

že v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Závada

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.02.2024

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 16. 02. 2024 (t. j. piatok) o 18:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade s nasledovným programom:

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2024

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a triedeného odpadu na rok 2024 v obci Závada

Rekonštrukcia a modernizácia detského a športového ihriska

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 14.12.2023

Starosta obce Závada Miroslav KALMÁR zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 14. 12. 2023 (t. j. štvrtok) o 18:00 hod., ktoré sa bude konať na obecnom úrade s nasledovným programom:

  • Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
  • Schválenie programu zasadnutia OZ
  • Informácia o plnení uznesení
  • Rozpočtové opatrenie č. 1/2023
  • Rozpočet obce Závada na rok 2024
  • Rozpočet obce Závada na roky 2025 a 2026
  • Rôzne
  • Záver

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82, ods. 7/ zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“/ týmto Obec Závada ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Stránky

Přihlásit se k odběru Závada RSS

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie