Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2022/2023

Zápis detí do Materskej školy na šk. rok 2022/2023

Materská škola Závada č. 54 oznamuje rodičom, že termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 bude v dňoch

od 09.5.2022 do 20.5.2022

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie o zdravotnom stave dieťaťa od lekára pre deti a dorast. Rodičia môžu predložiť vlastný formulár žiadosti, alebo si vyzdvihnú formulár materskej školy osobne v MŠ, alebo je možnosť stiahnuť žiadosť aj v elektronickej forme na stránke obce http://www.obeczavada.sk/sk/tlaciva-na-stiahnutie.

Žiadosť možno podať

  • osobne v materskej škole v určených dňoch
  • poštou na adresu Materská škola, Závada č.54, 991 21 Závada

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú:

  • prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dieťa, ktoré dovŕši k 31.8.2022 piaty rok veku),
  • deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania
  • deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Závada

Ostatné podmienky prijatia:

  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ak majú osvojené základné hygienické a stravovacie návyky a sú zabezpečené personálne a materiálne podmienky
  • ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní so zriaďovateľom

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2022/23 vydá riaditeľka do 30. júna 2022.

Značky: 

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie