Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Dolná Strehová pre školský rok 2017/2018

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Dolná Strehová pre školský rok 2017/2018

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2017/2018 v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční v budove Základnej školy s materskou školou, Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Strehová
21. apríla (v piatok) 2017 v čase od 08:00 do 17:00 hod.

V závažných prípadoch možno vopred dohodnúť s riaditeľom školy mimoriadny termín zápisu.

Informáciu o mieste a termíne zápisu a o požadovaných údajoch a dokladoch zverejní aj riaditeľka školy oznamom na budove školy a na internetovej stránke školy.

Podmienky a forma zápisu:

 1. Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších zmien a doplnkov.
 2. Zapísané môže byť dieťa, ktoré k 31.8.2017 dovŕši vek 6 rokov a školskú spôsobilosť.
 3. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne na základe žiadosti zákonného zástupcu o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
 4. Do prvého ročníka ZŠ možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31.8.2017 nedovŕši šiesty rok veku, ak o to zákonný zástupca na zápise požiada a k žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 5. Zákonný zástupca dieťaťa predloží na zápise svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
 6. Základná škola pri zápise vyžaduje nasledovné údaje
  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa.
  2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa a trvalé bydlisko zákonných zástupcov.
 7. Formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ školy po prerokovaní v metodickom združení a na základe odporúčania výchovného poradenstva a prevencie.

Kategória: 

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie