jún 2018

Prevádzkovateľ: Obec Závada
Adresa: 991 21 Závada.
IČO:  00319708
Štatutárny zástupca: Miroslav Kalmár
Emailové spojenie: obeczavada@dtnet.sk
Telefonický kontakt: 0474877132, 0905243137

Kontaktné údaje:

Meno: Ing. Katarína Koštialová
Adresa: Prše 880/50, 992 01 Modrý Kameň
Emailové spojenie: tnconsultanscysk@gmail.com
Telefonický kontakt: +421 911 667 049

Informácie o účele spracúvania osobných údajov:

Podľa § 53 zákona o ochrane osobných údajov platí Zásada obmedzenia účelu:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Adresa: 

Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220

Podateľna:

pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00
+421 2 323 132 20
Sekretariát predsedu úradu: +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14
       

Podanie návrhu na začatie konania

Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo, že došlo k zneužitiu jej osobných údajov. Tento návrh na začatie konania môže podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“).

Právo na prístup k osobným údajom (§ 61, právo / povinnosť, zákon o ochrane osobných údajov, 18/2018)

Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu budovy.

Výzva na predkladanie cenových ponúk na rekonštrukciu objektu a modernizáciu vstupných, komunikačných priestorov, šatne a výdajne jedál v MŠ Závada.

Partneri

Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia

Galérie